all mini mini mini
Zákaznícke Centrum
02/3300 6920 / Po.-Pia: 8:00 - 16:00
 • Košík
 • Zásady GDPR

  Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

  I. Základné ustanovenia
   

  1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je prevádzkovateľ internetového obchodu www.mamamania.sk EMMER GROUP, s.r.o., Dunajský rad 146/32, 945 04 Komárno - Nová Stráž, IČO: 47378221, IČ-DPH: SK2023847793 zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu v Nitre, vložka č. 34950/N,
   Tel./Fax: +421-35 7781 540, IČO: 36525987, DIČ: SK2020158723 -  (ďalej len: "správca").
  2. Kontaktné údaje správcu sú:
   EMMER GROUP, s.r.o., Dunajský rad 146/32, 945 04 Komárno - Nová Stráž
   Tel./Fax: +421-35 7781 540
   Mobil: 00421 915 285 202
   Email: info@mamamania.sk.
  3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
  4. Správca nemenoval / menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje poverenca sú:

  II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

  1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
  2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

  III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

  1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
   • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
   • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
   • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
  2. Účelom spracovania osobných údajov je:
   • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkám pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.
  3. Zo strany správcu neprichádza / prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

  IV. Doba uchovávania údajov

  1. Správca uchováva osobné údaje:
   • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
   • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

  V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

  1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
   • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
   • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
   • zaisťujúce marketingové služby
  2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

  VI. Vaše práva

  1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
   • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
   • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
   • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
   • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
   • právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
   • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
  2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

  VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

  1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
  2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
  3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

  VIII. Záverečné ustanovenia

  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.
  3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

   

  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

  Prevádzkovateľ je oprávnený posielať osobné údaje zákazníkov v rozsahu údajov o zakúpenom tovare a e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach e-shopu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči nášmu e-shopu v postavení spracovateľa osobných údajov v zmysle § 8 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries  a údajov o zakúpenom tovare sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 62odst. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a je robené po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu a údaje o zakúpenom tovare použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníku spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi, dostupných na adrese https://www.heurekashopping.sk/resources/attachments/p0/61/obchodne-podmienky-overene-zakaznikmi-heurekask-2016.pdf. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy a údaje o zakúpenom tovare uchováva po dobu, po ktorú je naša spoločnosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči nášmu e-shopu alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.“

   


  Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie